Helt siden 1996 Equinor fanget og lagret CO₂ – en viktig bidragsyter for å nå de globale klimamålene. Equinor er verdensledende på området og har drevet karbonfangstprosjekter i både Norge og i Algerie. Equinor har så langt fanget og lagret over 23 millioner tonn CO₂. Det tilsvarer utslippene fra all norsk biltrafikk i godt over fire år.

Det internasjonale energibyrået (IEA) har uttalt at verden må fange og lagre seks milliarder tonn CO₂ per år i 2050 om vi skal lykkes med å nå klimamålene satt av FNs Klimapanel. Det er nesten det tredobbelte av Indias utslipp fra energisektoren i dag.

Sleipner, Nordsjøen

Equinor er verdensledende på området og har så langt fanget og lagret over 23 millioner tonn CO₂. Det tilsvarer utslippene fra all norsk biltrafikk i godt over fire år.

Hva er egentlig karbonfangst og -lagring?

I en karbonfangst og -lagringsprosess, også kalt CCS, blir CO₂ fanget, transportert og til slutt lagret under bakken for å sikre at det ikke slippes ut CO₂ til atmosfæren.  

Equinor er verdensledende på området og har drevet karbonfangstprosjekter i både Norge og i Algerie, nærmere bestemt ved Mongstad CCS, Snøhvit, Sleipner og In Salah.

25 års erfaring

Helt siden 1996 har Equinor skilt CO₂ fra gassen som hentes opp fra dypt under Sleipner-plattformen og pumpet den tilbake i enda dypere lag i Utsirahøyden. På Snøhvitfeltet begynte arbeidet med å skille ut og lagre CO₂, før naturgassen ble kjølt ned til flytende gass (LNG), i 2008. Etter utskilling fraktes CO₂ i rør fra LNG-anlegget på Melkøya og tilbake til feltet der den blir tilbakeført og lagret under havbunnen.

Nytt CO₂-lager dypt under havbunnen utenfor Bergen.

Neste steg innen karbonfangst og lagring (CCS) er et nytt CO₂-lager vest for Øygarden utenfor Bergen. Det norske CCS-prosjektet kan være starten på verdens første nettverk for CCS både i Europa og globalt. Et eventuelt fremtidig CO₂-lager vil også kunne bidra til å realisere et større hydrogenmarked. Hydrogen produsert fra naturgass gir CO₂ som biprodukt. Med utgangspunkt i det norske CCS-prosjektet vil det være mulig å utvikle en fullskala verdikjede for hydrogen hvor CO₂ fra produksjonsprosessen fanges og lagres. Hydrogen med CCS er en lavkarbon energiløsning med potensial innenfor både kraft, oppvarming og transport.

logo